6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ankara Merkez Sağlık OSGB olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Ankara Merkez Sağlık OSGB olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Ankara Merkez Sağlık OSGB ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda  hukuki destek alarak işlemekteyiz.

Ankara Merkez Sağlık OSGB tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için  Ankara Merkez Sağlık OSGB Gizlilik İlkelerini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 Ankara Merkez Sağlık OSGB, kişisel verilerinizi,  Ankara Merkez Sağlık OSGB ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla  toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Ankara Merkez Sağlık OSGB ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Ankara Merkez Sağlık OSGB kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Ankara Merkez Sağlık OSGB; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Ankara Merkez Sağlık OSGB, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Ankara Merkez Sağlık OSGB hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca,Ankara Merkez Sağlık OSGB internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Ankara Merkez Sağlık OSGB'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Ankara Merkez Sağlık OSGB tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;

kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve

kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bize Ulaşın

0312 472 90 86